مداد رنگی

این نوع از هدایای تبلیغاتی دارای تنوع زیادی بوده و شامل تقسیم بندی های مداد با سایز های مختلف می شود همچنین دارای تعداد رنگ های 6 12 24 می باشد و این محصولات شامل طرح های اختصاصی میشوند و قابل عرضه بین سازمان ها و موسسات می باشد

6 رنگ t-104

104

6 رنگ t-106

106

6 رنگ کوچک t-111

111

14 رنگ کوچک t-132

132

12 رنگ t-124

124

6 رنگ کوچک t-142

142

12 رنگ t-137

137

12 رنگ t-144

144

12 رنگ t-145

145

12 رنگ t-149

149

12 رنگ t-139

139