دفتر

یکی از ویژگی های این نوع از هدایای تبلیغاتی انواع گوناگون و قیمت مناسب می باشد که مناسب برای هدیه دادن به دانش آموزان می باشد و در انواع سیمی و غیر سیمی و تعداد برگه ها و جرم های مختلف برگه قابل عرضه به تمامی سازمان ها و ارگان ها می باشد

دفتر سیمی t-100

100

دفتر سیمی t-122

122

دفتر t-134

134

دفتر t-147

147

دفتر t-152

152