خودکار پلاستیکی

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی در زمره هدایای تبلیغاتی ارزان و در عوض پر تیراژ و پر مصرف قرار می گیرند و بدلیل مصرف عمومی و همه گیر خودکار در تمامی رده های سنی و درآمدی به سرعت توزیع و پخش می گردد پس برای مخاطبان عام و گستره توزیع بالا مناسب هستند.

پارکری جدید 555

خودکار تبلیغاتی پلاستیکی 555

444

خودکار تبلیغاتی پلاستیکی 444

m-692

خودکار-پلاستیکی-692

m-912

خودکار-پلاستیکی-912

m-863

خودکار ام863

107

خودکار-پلاستیکی-9

115

خودکار-115

m-129

خودکار-پلاستیکی-129

101

خودکار-کد-101

106

خودکار-105

333

خودکار تبلیغاتی پلاستیکی 333

114

خودکار-104

112

خودکار-پلاستیکی-8

109

خودکار-پلاستیکی-109

113

m-588

خودکار ام588

m-405

خودکار ام405

110

خودکار 110

m-105

105

m-825

خودکار ام825

m-804

خودکار ام804